Правила «КЛТ КРЕДИТ»

 • ПРАВИЛА

  НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ

  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛТ КРЕДИТ»

   1. Загальні положення

  1.1. Ці Правила регламентують надання та обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛТ КРЕДИТ» грошових коштів у фінансовий кредит (далі – Правила) і розроблені в відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів» дотримується цих Правил, вимог Цивільного Кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання надання фінансових кредитів.

  1.2 .Ці Правила визначають порядок і умови надання Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛТ КРЕДИТ» (далі – Товариство) грошових коштів у фінансовий кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов договору, а також регулюють відносини, що виникають між Товариством і фізичною особою-позичальником, які є сторонами договору про надання фінансових послуг (далі – Договір).

  1.3. Ці Правила є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти договір  на умовах, що встановлені Товариством, і застосовуються у випадку подання фізичною особою – заявником заявки на веб-сайті Товариства за електронною адресою: kltcredit.com.ua (далі – Веб-сайт Товариства) або письмової заяви на отримання фінансового кредиту та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами (акцептом).

  1.4. Публічна пропозиція Товариства набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення та діє до дати оприлюднення Правил у новій редакції.

  1.5. Ці Правила є невід'ємною частиною договору  про надання фінансових послуг.

   

   2. Терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у такому значенні

  Банківський рахунок– належний Позичальнику картковий рахунок в установі банку.

  Банківська картка – електронний платіжний засіб міжнародної платіжной системи Visa та/або MasterCard, держателем якої є Позичальник, що використовується для здійснення фінансових операцій за належним йому Банківським рахунком та реквізити якої вказуються Позичальником при реєстрації в Особистому кабінеті на Веб-сайті Товариства.

  Веб-сайт офіційний Веб-сайт Товариства kltcredit.com.ua

  Верифікація перевірка та встановлення достовірності зазначених Позичальником реквізитів Банківської картки при реєстрації на Веб – сайті Товариства.

  Вимоги до Позичальника – визначені Товариством умови, яким повинен відповідати Заявник для укладання Договору, а саме фізична особа повинна:

  • мати цивільну дієздатність та правоздатність;
  • бути громадянином України;
  • мати зареєстроване місце проживання на території України;
  • володіти відкритим на власне ім'я банківським рахунком в українському банку, грошовими коштами на якому мати змогу розпоряджатися;
  • діяти від власного імені, у власному інтересі, не отримувати кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара).

  Графік розрахунків- невід'ємна частина Договору, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми позики  і  відсотків від суми позики).

  Дата укладання договору– день перерахування грошових коштів на банківський рахунок Позичальника або надання грошових коштів у фінансовий кредит у готівковій формі.

  Заборгованість – сума позики, а також нарахованих, але не сплачених відсотків від суми позики та штрафних санкцій.

  Заявка/Заява– документ встановленої форми, який заповнюється на Веб-сайті або в приміщенні Товариства, і виражає намір Заявника отримати грошові кошти у фінансовий кредит.

  Заявник – фізична особа, яка має намір укласти Договір про надання фінансових послуг  з Товариством шляхом приєднання до запропонованих умов і вчинення дій, передбачених цими Правилами.

  Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - аналог власноручного підпису Позичальника при укладенні договорів та/або здійсненні інших правочинів з Товариством шляхом введення в спеціальне поле в Особистому кабінеті Одноразового ідентифікатора, згенерованого та надісланого електронною системою Товариства.

  Підпис - власноручний підпис Позичальника при укладенні договорів та/або здійсненні інших правочинів з Товариством.

  Ліміт суми кредиту – грошові кошти в розмірі від 500,00 гривень до 10000,00 гривень, які Товариств одноразово може надати у фінансовий  кредит на умовах, визначеними Договором.

  Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Логіну Особистого Кабінету. Логін Особистого кабінету являється особистим ключем Заявника/Позичальника формування електронного підпису, доступний тільки Заявнику/Позичальнику.

  Номер Позичальника – особистий телефонний номер Позичальника, зазначений при реєстрації на Веб-сайті або в приміщенні Товариства.

  Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Заявнику в момент його реєстрації на Веб-сайті Товариства. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Веб-сайті Товариства, який за домовленістю Сторін Договору  та правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису.

  Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Позичальник, що прийняв пропозицію (оферту) укласти Договір з Товариством на запропонованих умовах.

  Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Паролю Особистого Кабінету. Пароль Особистого кабінету являється особистим ключем Заявника/Позичальника формування електронного підпису, доступний тільки Заявнику/Позичальнику.

  Кредит/Позика– грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності у фінансовий кредит/позику фізичній особі на визначений строк та під процент, що передбачені Договором про надання фінансових послуг. Строк користування кредитом становить від 7 до 65 днів.

  Кредит може надаватись Товариством Позичальнику в залежності від умов договору кредиту, таким чином:

  у готівковій формі;

  у безготівковій формі.

  Позичальник – фізична особа, яка відповідає Вимогам до Позичальника і з якою Товариство уклало Договір про надання фінансових послуг.

  Строк кредиту/позики– календарна дата періоду повернення Позичальником Заборгованості за Договором.

  Товариство/ Позикодавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛТ КРЕДИТ»

  Договір про надання фінансових послуг – цивільно- правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і зобов»язання між Товариством та Позичальником з приводу  проведення кредитної операції.

  Сторони договору– Товариство/Позикодавець і Заявник/Позичальник.

   

   3. Порядок надання фінансових кредитів

  3.1. Заявник здійснює заповнення Заявки/Заяви на отримання позики/кредиту на Веб-сайті сайті або в приміщенні Товариства, обов'язково вказуючи всі дані для заповнення.

  3.2. У Заявці/Заяві Заявник зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні та актуальні особисті дані, які необхідні для прийняття Товариством рішення про надання кредиту/позики.

  3.3. Заповнюючи Заявку/Заяву, Заявник у відповідності до розділу 6 цих Правил, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором.

  3.4 .На підставі даних, зазначених у Заявці, інформаційна система Товариства здійснює реєстрацію Заявника на Веб-сайті Товариства та з метою ідентифікації особи Позичальника як власника Банківського рахунку, Товариство здійснює верифікацію зазначених при реєстрації реквізитів Банківської картки. Для цього в автоматичному режимі на Банківському рахунку блокується випадкова сума до 1(одної) гривні.

  3.5. У відповідному полі реєстраційної форми Позичальнику необхідно вказати точну заблоковану суму грошових коштів. Після проходження процедури верифікації протягом 1(однієї) години в автоматичному режимі відбувається розблокування на Банківському рахунку вищезазначеної суми.

  3.6. Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Заявці/Заяві, як для підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної в Заявці/Заяві інформації, так і для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

  3.7 .Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

  3.8. Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Заявника до третіх осіб, які пов‘язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту.

  3.9. На підставі даних, зазначених у Заявці, інформаційна система Товариства здійснює реєстрацію Заявника на Веб-сайті Товариства та формує Особистий кабінет.

  3.10. Рішення про надання кредиту приймається Товариством на підставі автоматизованої обробки персональних даних Заявника.

  3.11. Ліміт суми кредиту, що надається Позичальнику в готівковій формі, визначається з урахуванням його платоспроможності та фінансових нормативів діяльності Товариства, встановлених законодавством, і може змінюватись за домовленістю сторін шляхом внесення відповідних змін до Договору.

  3.12. Оцінка платоспроможності позичальника, при видачі кредиту в готівковій формі, проводиться виходячи з оцінки впливу факторів ризику, виявлених в результаті аналізу даних щодо ідентифікації позичальника, його фінансового стану та результатів діяльності.

  3.13. Сума кредиту визначається, виходячи з інформації, зазначеній в Заявці/Заяві в межах встановленого Ліміту суми кредиту.

  3.14. Приймаючи Заявку/Заяву до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Заявнику кредит.

  3.15. Товариство протягом 3 робочих днів з дати отримання Заявки/Заяви приймає рішення про надання кредиту чи про відмову у наданні кредиту.

  3.16. Товариство має право відмовити Заявнику в наданні кредиту без зазначення причини такої відмови.

  Відмова в наданні кредиту можлива, в тому числі, у таких випадках:

  • вік Заявника на момент заповнення Заявки/Заяви менше 18 років;
  • кредитна історія Заявника не відповідає внутрішній позиковій політиці Товариства;
  • при заповненні Заявки/Заяви вказані не достовірні та/або помилкові дані;
  • в інших випадках, передбачених внутрішньою політикою Товариства.

  3.17. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі кредиту на телефонний Номер Позичальника шляхом надсилання йому смс-повідомлення (SMS) та електронного повідомлення на адресу електронної пошти, зазначені у Заявці/Заяві.

  3.18. У випадку прийняття рішення про надання кредиту, Товариство укладає із Заявником Договір про надання фінансових послуг на умовах та в порядку, передбаченому цими Правилами.

  3.19. Договір укладається або в Особистому кабінеті або в приміщенні Товариства в паперовому вигляді.

  3.20. Заявник здійснює вхід на Сайт Товариства за допомогою Логіна Особистого кабінету і  Пароля Особистого кабінету.

  3.21. В Особистому кабінеті відкривається доступ для перегляду Договору  та його підписання.

  3.22. Електронна система Товариства генерує Позичальнику одноразовий ідентифікатор для підписання Договору, який надсилається смс-повідомленням (SMS) на телефонний Номер Позичальника. Одноразовий ідентифікатор, який діє протягом 10 хвилин з моменту його надсилання.

  3.23. У разі згоди із запропонованими Товариством умовами, Позичальник підписує Договір або  накладанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором шляхом введення одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому кабінеті або підписом паперового договору в приміщенні Товариства.

  3.24. Електронна форма Договору  розміщується в Особистому кабінеті Позичальника.

  3.25. Введенням одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому кабінеті, та натискаючи кнопку «Підтвердити» Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та змістом, повністю розуміє, і зобов'язується неухильно дотримуватись положень Правил та Договору.

  3.26. Укладення Товариством Договору  чи іншого документа з Позичальником за допомогою Одноразового ідентифікатора, юридично є еквівалентом отримання Товариством ідентичного за змістом договору чи іншого документа, які підписані власноручним підписом Позичальника, у зв’язку з чим створює для нього такі ж правові зобов‘язання та наслідки.

  3.27. Документи, створені в електронній системі Товариства, є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

  3.28. Товариство не пізніше 3 робочих днів з дати підписання Договору  Сторонами надає кредит або шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на банківський рахунок Позичальника, вказаний Позичальником у Заявці або в готівковій формі.

  3.29. Дата перерахування суми кредиту або на банківський рахунок Позичальника або в готівковій формі є датою укладання Договору  між Товариством і Позичальником.

  3.30. Позичальник може отримати кредит необмежену кількість раз. Для цього після реєстрації/заповнення або на Веб-сайті або в приміщенні Товариства він має право подати Заявку/Заяву на отримання кредиту (далі – Заявка/Заява).

  3.31. Заявка подається шляхом заповнення та або надсилання її електронної форми в Особистому кабінеті на Веб-сайті або в приміщенні Товариства. Подаючи Заявку/Заяву Позичальник підтверджує, що:

  • він не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних речовин, здатний усвідомлювати свої дії й управляти своїми вчинками;
  • на момент подачі Заявки/Заяви не існує ніяких обставин, які могли б негативно вплинути на платоспроможність Позичальника.

  3.32. Товариство приймає рішення про видачу кредиту або відмову у видачі кредиту і повідомляє про це Позичальника в порядку, передбаченому пунктами 3.15 та 3.17. цих Правил. Підставами для відмови у видачі кредиту може бути, у тому числі, невиконання або несвоєчасне виконання Позичальником своїх зобов'язань за отриманими раніше кредитами, негативна кредитної історія тощо.

  У разі прийняття рішення про видачу кредиту, Позичальник вчиняє дії передбачені пунктом 3.19. цих Правил.

  3.33. У випадку відмови від укладення Заявником Договору  чи ненадання згоди на використання Логіну Особистого Кабінету та Пароля Особистого Кабінету як аналога власноручного підпису, протягом 3 днів з дати прийняття рішення про надання кредиту, Товариство має право скасувати це рішення. При цьому Заявник не позбавляється права знову подати Заявку/Заяву на отримання кредиту в загальному порядку.

   

   4. Проценти за користування кредитом і механізм погашення Заборгованості

  4.1. Позичальник зобов'язується повернути Товариству кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку дії Договору та здійснювати необхідні платежі за Договором не пізніше строків, визначених Графіком розрахунків, який є невід'ємною частиною Договору.

  Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування позикою. Нарахування процентів починається з дня надання Позичальнику кредиту (перерахування Товариством грошових коштів на вказаний Позичальником Банківський рахунок), а закінчується в день повного повернення кредиту та сплати нарахованих процентів за користування кредитом (зарахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Товариства включно).

  4.2. Сума кредиту, проценти за користування кредитом, штрафні санкції складають Заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на поточний рахунок Товариства у строк, встановлений Договором. Інформація про Графік розрахунків та інша інформація, пов'язана з Договором, доступна Позичальнику в Особистому кабінеті.

  4.3. У випадку прострочення сплати Заборгованості за цим Договором, повернення кредиту Товариству та сплата процентів здійснюється у такій черговості: у першу чергуПозичальник сплачує прострочену до повернення суми кредиту та прострочені відсотки за користування кредитом;  у другу чергу – відсотки від суми позики та суми позики; у третю чергу - суму штрафу за порушення умов Договору.

  4.4. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість не пізніше строку дії  Договору.

  Товариство залишає за собою право зменшити розмір нарахованих відсотків та штрафу в односторонньому порядку. Зазначене право розповсюджується виключно на платежі за користування наданими Товариством коштами за Договором та не розповсюджується на зменшення фактично отриманої  Позичальником  суми  позики.

  4.5. При невиплаті  відсотків від суми позики та суми позики  або виплаті  відсотків від суми позики у строк, що перевищує  24 години строку дії Договору  Позичальник сплачує процентну ставку за користування кредитом в розмірі  3% від суми несвоєчасно повернутого кредиту за кожний день користування кредитом понад строк дії Договору, але в будь-якому випадку до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором.

  4.6. За невиплату  відсотків від суми позики та суми позики  або виплату відсотків від суми позики у строк, що перевищує   30 календарних днів строк дії Договору  Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю штраф у розмірі 50 % від суми позики.

  4.7. При  невиплаті  відсотків від суми позики та суми позики  або виплаті  відсотків від суми позики у строк, що перевищує   99 календарних днів строк дії Договору нарахування відсотків за користування  кредитом припиняється.

  У випадку невиконання Позичальником зобов’язань визначених Договором, Товариство залишає за собою право списати грошові кошти з банківського рахунку Позичальника для погашення Заборгованості Позичальника.

  4.8. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на Веб - сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.

  4.9. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості Позичальник у графі «призначення платежу» вказує: номер Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

  4.10. У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», Товариство має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікування Договору, за яким відбувається сплата Заборгованості. Якщо Товариство отримало платіж, який неможливо ідентифікувати, то такий платіж не вважається отриманим до моменту його ідентифікації. Всі ризики і наслідки, пов'язані з неможливістю ідентифікувати платіж, несе Позичальник.

  4.11. У разі настання випадку, передбаченого п. 4.10. цих Правил, Позичальник протягом 3 днів має право звернутися до Товариства шляхом направлення електронного повідомлення в довільній формі з обов'язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (а також при здійсненні платежу через термінали самообслуговування - із зазначенням адреси термінала, а при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення).

  4.12. У темі електронного повідомлення Позичальник обов'язково зазначає: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

  4.13. Датою повернення кредиту, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства.

  4.14. Позичальник має право достроково повернути кредит і сплатити проценти за користування кредитом. При достроковому поверненні кредиту нарахування Відсотків за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування позикою.

  4.15. У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненні кредиту не отримало достатню суму коштів для погашення Заборгованості в повному обсязі за користування кредитом, Договір продовжує свою дію на раніше погоджених умовах. При цьому після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства, Графік розрахунків автоматично коригується, в частині визначення залишку суми кредиту і процентів за користування кредитом.

  4.16. Позичальник має право ініціювати продовження строку надання кредиту шляхом пролонгації строку повернення позики. Якщо позика надавалась на акційних умовах, то пролонгація строку повернення позики Позичальником здійснюється на загальних умовах  пролонгації строку повернення позики.  Для автоматичного продовження надання кредиту (продовження дії Договору) на таких самих умовах  Позичальник зобов'язаний  в межах строку дії Договору  письмово повідомити  Товариство шляхом електронного повідомлення через Особистий кабінет.

  4.17.Після прийняття рішення Товариством про пролонгацію строку повернення кредиту, Графік розрахунків автоматично коригується, в частині визначення залишку суми кредиту і процентів за користування кредитом.

  4.18. Пролонгувати (продовжувати) строк дії Договору  можливо необмежену кількість разів.

  4.19. Товариство не несе відповідальності за перебої в роботі пошти, факсу, електронних або інших засобів зв'язку (комунікації), а також технічного устаткування, через порушення в роботі систем обміну електронними даними й платіжних систем (у тому числі Інтернет-Банку) фінансових установ, в тому числі за збитки Позичальника, що виникли через такі перебої та порушення в роботі. Всі фінансові ризики, при безготівковому перерахуванні, що пов'язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

  4.20. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та договорі кредиту, здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на зазначені в Договорі банківські рахунки в національній грошовій одиниці України – гривні.

   

   5. Програма лояльності

  5.1. Програма лояльності Товариства розроблена з метою заохочення споживачів в отриманні фінансових послуг та підняття рівня конкурентоспроможності Товариства на фінансовому ринку.

  5.2. Програма лояльності передбачає надання кредиту зі зниженою процентною ставкою за користування кредитом відповідно до кількості отриманих Позичальником позик та якості виконання взятих на себе зобов'язань. Якісним виконанням зобов'язань вважається виконання договірних зобов'язань у повному обсязі без виникнення простроченої Заборгованості за Договором.

  5.3 .При отриманні кредиту в другий і наступні рази та за умови якісного виконання зобов'язань за попередніми Договорами, проценти за користування кредитом встановлюються індивідуально для клієнта в його Особистому кабінеті або в приміщенні Товариства, але не більше 1,62%  від суми кредиту за кожний день користування кредитом в межах дії Договору.

  5.4.Якщо позика надавалась на акційних умовах, то пролонгація строку повернення позики Позичальником здійснюється на загальних умовах  пролонгації строку повернення позики.

   6. Захист персональних даних

  6.1. Товариство підтверджує, що будь-яка інформація, яка стала йому відома про Позичальника у зв'язку з укладенням і виконанням Договору, є конфіденційною та може бути поширена лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  6.2. Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, заповнюючи Заявку/Заяву на Веб-сайті Товариства або в приміщенні Товариства, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором.

  6.3. Заявник/Позичальник надає Згоду щодо власних персональних даних, включаючи інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу,адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, ідентифікаційний номер платника податків, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії Договору (далі - Дані).

  6.4. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства передати Дані для обробки за дорученням Товариства наступним особам:

  • Бюро кредитних історій;
  • Банкам;
  • Фінансовим установам;
  • Органам державної влади.

  6.5. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Веб - сайті Товариства, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних даних, власником яких є Товариство.

  6.6. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних, відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», через наступні бюро кредитних історій:

  • ПАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» місцезнаходження: 02002, м.Київ, вул. Марини Раскової, буд. 11; код за ЄДРПОУ 33691415;
  • ТОВ "Українське бюро кредитних історій", місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-д;
  • ПАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, д. 65, оф. 306;

  У випадку прострочення Позичальником платежів по відповідному договору – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариством укладено договір відступлення права вимоги за цим договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг;

  Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на передачу Товариством, зазначеним вище особам за вказаними вище умовами персональних даних Заявника/Позичальника без додаткового повідомлення Заявника/Позичальника про таку передачу.

  Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі згоду на укладення Товариством договору відступлення права вимоги за відповідним договором кредиту з будь-якою третьою особою.

  6.6. Згода Заявника/Позичальника дається строком на 5 (п'ять) років з дати її видачі.

  6.7. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Заявником у Товариства Даних, що відносяться до Заявника/Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Заявника/Позичальника, яке повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Заявник/Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений у Заявці.

  6.8. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, що надана згідно з умовами розділу 6 Правил, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

   

  7. Відповідальність Сторін

  7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов договору кредиту згідно чинного законодавства України.

  7.2. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

  7.3. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

  7.4. Закінчення строку дії Договору  не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов, яке мало місце під час дії Договору.

  7.5. При невиплаті  відсотків від суми позики та суми позики  або виплаті  відсотків від суми позики у строк, що перевищує  24 години строку дії Договору  Позичальник сплачує процентну ставку за користування кредитом в розмірі  3% від суми несвоєчасно повернутого кредиту за кожний день користування кредитом понад строк дії Договору, але в будь-якому випадку до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором.

  7.6. У випадку порушення Позичальником строків повернення кредиту більше ніж на 3 дні Товариство має право:

  • звернутися в колекторську компанію для стягнення заборгованості;
  • звернутися до суду за захистом своїх законних прав і інтересів у порядку, визначеному розділом 8 цих Правил;
  • без згоди Позичальника передати третім особам свої права шляхом укладання договору передачі прав вимоги;
  • передати відомості та персональні дані Позичальника до Бюро кредитних історій як інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника.

  7.7.За невиплату  відсотків від суми позики та суми позики  або виплату відсотків від суми позики у строк, що перевищує 30 календарних днів строк дії Договору  Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю штраф у розмірі 50 % від суми позики.

  7.8.При  невиплаті  відсотків від суми позики та суми позики  або виплаті  відсотків від суми позики у строк, що перевищує 99 календарних днів строк дії Договору нарахування відсотків за користування  кредитом  припиняється.

   

   8. Порядок вирішення спорів

  8.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких іншим питань, що стосуються Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

  8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

   

   9. Внесення змін та доповнень в Правила

  9.1. Ці Правила затверджуються генеральним директором Товариства і розміщуються на Веб-сайті Товариства та/або в приміщенні Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

  9.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Правила, які розміщуються на Веб – сайті Товариства та/або в приміщенні Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

  9.3. Будь-які зміни та доповнення в Правила поширюються на всіх осіб, в тому числі позичальників, які  уклали Договір після дати опублікування на Веб-сайті  та /або в приміщенні Товариства Правил у новій редакції.

   

  10. Заключні положення

  10.1. Логін Особистого Кабінету та Пароль Особистого Кабінету як аналог власноручного підпису підтверджує виключне особисте авторство Заявника/Позичальника.

  10.2. Укладення Товариством  Договору  чи іншого документа з Позичальником за допомогою Логіну Особистого Кабінету та Паролю Особистого Кабінету Заявника/Позичальника, юридично є еквівалентом отримання Товариством ідентичного за змістом Договору  чи іншого документа, які підписані власноручним підписом Заявника/Позичальника, у зв’язку з чим створює для нього такі ж правові зобов‘язання та наслідки.

  10.3. Форми Заявок, Договорів  та інших документів  в електронній формі визначаються Товариством у встановленому ним порядку та інтегруються в інформаційну систему Товариства.

  10.4. Створені в інформаційній системі Товариства Заявки, Договори та інші документи в електронній формі є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

  10.5. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Договорі, Сторони зобов'язані повідомити одна  одну шляхом направлення електронного або письмового повідомлення через Особистий кабінет або поштовим листом у триденний термін з дня виникнення таких змін.   

  10.6. У випадку,  якщо Заявник/Позичальник  втратив  номер  мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт та/або Логін Особистого Кабінету та/або Пароль Особистого Кабінету, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Товариством будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення через Особистий кабінет  та/або зателефонувавши за контактними телефонними номерами Товариства, зазначеними на Веб - сайті товариства, і виконати дії, вказані працівником Товариства.

  10.7. Умови Договору, а також вся інформація, отримана Товариством, Заявником/Позичальником у зв'язку з укладанням або виконанням  Договору, відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України є конфіденційною.

   

  11. Додаток

  11. Послуга оплати через інтернет здійснюється відповідно до Правил міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard на принципах дотримання конфіденційності і безпеки здійснення платежу, для чого використовуються найсучасніші методи перевірки, шифрування і передачі даних по закритих каналах зв'язку. Введення даних банківської карти здійснюється на захищеній платіжної сторінці Platon. На сторінці для введення даних банківської карти буде потрібно ввести номер карти, ім'я власника картки, термін дії картки, тризначний код безпеки (CVV2 для VISA або CVC2 для MasterCard). Всі необхідні дані надруковані на самій карті. Тризначний код безпеки - це три цифри, що знаходяться на зворотному боці картки. Далі ви будете перенаправлені на сторінку Вашого банку для введення 3DSecure коду, який прийде до Вас в СМС. Якщо 3DSecure код до Вас не прийшов, то слід звернутися в банк видав Вам карту.

  Випадки відмови в здійсненні платежу:
  · Банківська картка не призначена для здійснення платежів через інтернет, про що можна дізнатися, звернувшись в Ваш Банк;
  · Недостатньо коштів для оплати на банківській картці. Детальніше про наявність коштів на банківській картці Ви можете дізнатися, звернувшись в банк, що випустив банківську карту;
  · Дані банківської картки введені невірно;
  · Закінчився термін дії банківської карти. Термін дії карти, як правило, вказано на лицьовій стороні картки (це місяць і рік, до якого дійсна карта). Детальніше про термін дії карти Ви можете дізнатися, звернувшись в банк, що випустив банківську карту;
  З питань оплати за допомогою банківської карти і інших питань, пов'язаних з роботою сайту, Ви можете звертатися за наступними телефонами:  (044) 365-7373
  Надана вами персональна інформація (ім'я, адреса, телефон, e-mail, номер банківської карти) є конфіденційною і не підлягає розголошенню. Дані вашої кредитної картки передаються тільки в зашифрованому вигляді і не зберігаються на нашому Web-сервері

   

alt
alt
alt
alt
alt
Всі права захищені © 2015-2021 Торгова марка ТОВ «КЛТ КРЕДИТ»
Розроблено: сайт разработан kaleidoscope
Отримати консультацію
Шановні клієнти!

«Якщо у Вас є промокод, будь ласка, зверніться до оператора для надання знижки!

visa and mastercard
Олексій з Маріуполя тільки що отримав кредит на 1200 грн
X
visa and mastercard
Георг тільки що отримав кредит на 1800 грн.
X
visa and mastercard
Оксана тільки що отримала кредит 6800 грн.
X